Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

 

NABÓR DO PROGRAMU NA ROK 2024 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024
DOFINANSOWANIE: 147 339,00

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wartość dotacji to kwota 147 339,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2.osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek    i regenerację. 

Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE: 133.131,11 ZŁ

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wartość dotacji to kwota 133.131,11 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 


Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2023 usług opieki wytchnieniowej został zaakceptowany i w roku bieżącym, podobnie jak w ostatnich latach, możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z

państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie osób sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane z nim na równi.  

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się m.in. potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (do pobrania tutaj). Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Umożliwiamy osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków.

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami.

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPS na ul. Kolejowej 14 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ją również przesłać na wskazany adres.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wtytchnieniowa” - edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: Program "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE: 131 580,00 ZŁ

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wartość dotacji to kwota 131.580,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni informuje o pozyskaniu przez Gminę Bochnia środków finansowych w kwocie 131 580,00  na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Bochnia w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 131 580,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, co ma umożliwić opiekunowi osoby niepełnosprawnej odpoczynek, możliwość załatwienia spraw itp.

Program jest realizowany przez świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegóły Programu pod adresem: Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

-  osoby chcące skorzystać prosimy o kontakt

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego koniecznych do realizacji zadania w 2022 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Zapraszamy do kontaktu. Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 r.

 

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Wartość dotacji to kwota 93 440,00 zł. (zmiana[i])

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 13 rodzinom, które złożyły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej MOPS w Bochni www.mopsbochnia.pl oraz zapoznanie się ze szczegółami Programu pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607014893.pdf

 


[i] W związku ze zmianą potrzeb w zakresie realizacji programu, na wniosek gminy, w dniu 23.09.2021 podpisano aneks do umowy jw., wg którego wysokość dotacji wynosi 81.200 zł, koszty obsługi 1.624 zł.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny