Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWAProgram "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 r. Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Wartość dotacji to kwota 93 440,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 13 rodzinom, które złożyły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej MOPS w Bochni www.mopsbochnia.pl oraz zapoznanie się ze szczegółami Programu pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607014893.pdf

 


 Dotacja w ramach Programu „Opieka 75+”


Wojewoda Małopolski w ramach Programu „Opieka 75+” przyznał Gminie Miasta Bochnia dotację z budżetu państwa w wysokości 46.410 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy  polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób w wieku 75 lat i więcej.  Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych tą pomocą w roku 2020 jak i uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPS


 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 236 160 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 


 


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”


 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach żyjących  w niedostatku, osobom dorosłym, seniorom i niepełnosprawnym o niskich dochodach.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia
w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1051,50 PLN, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 PLN netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wyniesie 323.352,00 PLN. Zaangażowanie środków Gminy Miasta Bochnia stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 404.190,00 PLN i wynosi 80.838 PLN. Ilość środków w ciągu roku może ulegać zmianom - w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:


* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.
* dla dorosłych – posiłki wydawane w jadłodajni na terenie Miasta Bochnia.

Wnioski dot. pomocy w ramach programu można składać w formie pisemnej poprzez wrzucenie do wyrzutni w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania takiego jak w pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Bochni.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny