Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

"DOŻYWIANIE"


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – 2024 rok


 

Gmina Miasta Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

-dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
-dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
-osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, nie przekroczy 65% kosztów realizacji zadania.

Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych nie mniej niż 35% kosztów realizacji zadania.

Wysokość dotacji celowej w roku 2024 dla Gminy Miasta Bochnia wynosi 325,692 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Udział środków własnych wynosi 175.373 zł. Całkowity koszt zadania to 501.065 zł.

Umowa zawart w dniu 26.01.2024 r.

Zasady realizacji zadania.

Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028, przedstawiam poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2024 rok:

1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach:

1) posiłku,

2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę.

Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1 200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2023 rok


 

Gmina Miasta Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

-dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
-dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
-osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, nie przekroczy 65% kosztów realizacji zadania.

Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych nie mniej niż 35% kosztów realizacji zadania.

Wysokość dotacji celowej w roku 2023 dla Gminy Miasta Bochnia wynosi 325 692 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Udział środków własnych wynosi 217 128 zł. Całkowity koszt zadania to 542 820 zł.

Zasady realizacji zadania.

Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, przedstawiam poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2023 rok:

1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach:

1) posiłku,

2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę.

Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1 200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2022 rok


        Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2022 rok Gmina Miasta Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: -dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, -dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, -osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 80% kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2022 dla Gminy Miasta Bochnia wynosi 322.264 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 80.566 zł. Całkowity koszt zadania 402.830 zł. Zasady realizacji zadania. Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, przedstawiam poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2022 rok: 1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego. 3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023


Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2021 rok


            Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach żyjących  w niedostatku, osobom dorosłym, seniorom i niepełnosprawnym o niskich dochodach.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia
w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1.051,50 PLN, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 PLN netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 (po wrześniowym aneksowaniu umowy) wyniesie 611.200,00 PLN. Zaangażowanie środków Gminy Miasta Bochnia stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 764.000,00 PLN i wynosi 152.800,00 PLN. Ilość środków w ciągu roku może ulegać zmianom - w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.
* dla dorosłych – posiłki wydawane w jadłodajni na terenie Miasta Bochnia.

Wnioski dot. pomocy w ramach programu można składać w formie pisemnej poprzez wrzucenie do wyrzutni w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania takiego jak w pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni MOPS w Bochni. 

1) Informujemy, że zmianie uległa kwota przeznaczona na realizację w 2021 r. programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rzecz potrzebujących mieszkańców Bochni. Z budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, miasto otrzyma dotację celową w wysokości 405.615,00 zł (80%) środki własne gminy wyniosą 101.403,75 zł (20%), łączna planowana wartość programu w 2021 to kwota 507.018,75 zł.Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2020 rok

Na okres od stycznia 2020 roku do grudnia 2021 roku Wojewoda przyznaje dotację celową Gminie Miasta Bochnia – Ośrodkowi Pomocy Społecznej w kwocie 630.024,00 zł. (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote 00/100) na realizowanie zadań własnych beneficjenta wynikających z obowiązków narzuconych w ustawie o pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2019 rok

Miasto Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni realizuje wieloletni rządowy program na lata 2019-2023 – „Posiłek w szkole i w domu”, który jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Wysokość dotacji w roku 2019 wynosi
616.410,00 zł.(słownie: sześćset szesnaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie Programu polegającemu na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2018

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki w formie dotacji celowej

w wysokości 499. 700,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego związanego
z realizacją wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2017

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 307.134,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

-wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

-poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

-poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

-kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2016

Miasto Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni uprzejmie informuje, że
w 2016 r. Gminie Miasto Bochnia przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa
(w formie dotacji celowej), w kwocie 293.360,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938, z późn. zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:

1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny