Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

DODATEK WĘGLOWYDodatek węglowy - wypłata i zmianyInformujemy, że warunkiem wypłaty dodatku węglowego, po pozytywnej weryfikacji wniosku, jest posiadanie środków finansowych w budżecie MOPS. Dotychczas środki te nie zostały przekazane z budżetu państwa do budżetu gminy. Po ich otrzymaniu  rozpoczniemy sukcesywnie wypłatę dodatków, starając się przy tym postępować bez zbędnej zwłoki. 

W dniu 20.09.2022 weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego, do dwóch miesięcy. Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie stosuje się zmienione (nowe) przepisy. Zmiany są bardzo istotne, obecnie:

-  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek).
- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

- przy ustalania prawa do dodatku węglowego brane będą pod uwagę informacje dotyczące źródła ogrzewania zużywającego węgiel (i inne paliwa stałe wytworzone na bazie węgla) zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Oznacza to, że nie będą uwzględniane korekty deklaracji zgłoszone po tym dniu (np. po 11.08 br. w CEEB zmieniono źródło ogrzewania z pieca gazowego na węglowy, zgłoszono wcześniej nieujawniony w CEEB piec węglowy). Nie dotyczy to zgłoszeń do CEEB składanych po raz pierwszy.

         Nawiązując do Państwa doświadczeń w zakresie przyjmowania wniosków o dodatek węglowy przez pracowników MOPS w Bochni podkreślam, że zawsze staraliśmy się udzielać informacji i odpowiadać na pytania adekwatnie do obowiązujących w danej chwili przepisów. Obecnie jesteśmy zobligowani do postępowania zgodnego z aktualnie obowiązującym prawem. Oznacza to, że wielu z Państwa nie otrzyma oczekiwanego dodatku węglowego z przyczyn, które wskazują znowelizowane przepisy.

Więcej informacji znajdziecie państwo m.in. w treści art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967).
   DODATEK WĘGLOWY - informacja dotycząca wypłatySzanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych do tego środków.

Jednocześnie chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w Sejmie procedowane są zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

- w prowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

- wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

- uwzględnia informacji z deklaracji dot. sposobu ogrzewania złożonych do centralne ewidencja emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu. 

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.

Zapewnimy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym. Zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

 DODATEK WĘGLOWY-ZMIANYSzanowni Państwo,

w nawiązaniu do procedowanych zmian przepisów prawa dotyczących przyznawania dodatku węglowego i ich interpretacji, informujemy, że w kontakcie z Państwem staramy się udzielać wyjaśnień jak najbardziej aktualnych w danej chwili. Prosimy o zrozumienie, że nie od pracowników Ośrodka zależą następujące później zmiany przepisów, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi - w zakresie od nas zależnym.Zachęcamy do śledzenia zmian zasad przyznawania dodatku na oficjalnych stronach organów państwa, w szczególności Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy. Według projektu zmiany ustawy o dodatku węglowym zmienione przepisy będą obejmować wszystkie złożone wnioski. DODATEK WĘGLOWYWnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do końca listopada br. w MOPS w Bochni ul. Kolejowa 14.

Wzór wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną. Dokument złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres do doręczeń elektroniecznych należy wyszukać poprzez wpisanie w ePUAP , w pozycji  "Znajdź urząd, w którym chcesz załatwic sprawę" nazwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bochni. Wnioski przesłane na zwykły adres email pozostawia się bez rozpatrzenia (art.63 § 1 KPA).

Wypłata dodatku w kwocie 3 000 zł na gospodarstwo domowe nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia prawidłowego wypełnionego wniosku. Świadczenie przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zużywające paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Każdy wniosek będzie weryfikowany w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub możliwa do odbioru w MOPS. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzyma wypłaty dodatku.

Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA. 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny