Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca polityki informacyjnej i struktury organizacyjnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych. CZYTAJ TUTAJ


Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że od 01.08.2022 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 01.11.2022 r., a trwa do 31.10.2023 r.

Wnioski mieszkańców Bochni przyjmujemy w formie papierowej w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 14 pokój 2 i 3 w godzinach od 7.30-15.30.  Wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2022 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone do dnia 31.08.2022 r. (po pozytywnej weryfikacji), będą wypłacone do 30.11.2022 r., w przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku wypłata następować będzie do ostatniego grudnia 2022 r. W przypadku wniosków składanych od 01.11.2022 r. wypłata następować będzie do końca lutego 2023 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne są dostępne poniżej w zakładce „WNIOSKI DO POBRANIA”.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/


Jednocześnie przypominamy o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - obniżenie wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z okolicznościami dot. COVID-19 – szczegółowe informacje w zakładce „AKTUALNOŚCI”.


 

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ KRYTERIA UZYSKANIA

 

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne

- specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek ten ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 pln na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 2. 124,00 pln na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 135,00 pln na dziecko w ieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
 3. osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądowa prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionej w pkt. 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w pkt. 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 2. ojciec dziecka jest nieznany
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależne jest m.in. od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 pln. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 pln.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:


ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny