Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca polityki informacyjnej i struktury organizacyjnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych. CZYTAJ TUTAJWnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

Informujemy, że od 01.08.2023 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 01.11.2023 r., a trwa do 31.10.2024 r.

Wnioski mieszkańców Bochni przyjmujemy w formie papierowej w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 14 pokój 2 i 3 w godzinach od 7.30-15.30.  Wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2023 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone do dnia 31.08.2023 r. (po pozytywnej weryfikacji), będą wypłacone do 30.11.2023 r., w przypadku wniosków składanych we wrześniu i październiku wypłata następować będzie do ostatniego grudnia 2023 r. W przypadku wniosków składanych od 01.11.2023 r. wypłata następować będzie do końca lutego 2024 r.

 Wnioski o świadczenia rodzinne są dostępne poniżej w zakładce „WNIOSKI DO POBRANIA”.

Szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/
 

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ KRYTERIA UZYSKANIA

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

· Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

· Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

· Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny

- świadczenie pielęgnacyjne

- specjalny zasiłek opiekuńczy

· Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

· Świadczenie rodzicielskie

Świadczenia rodzinne przysługują:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.1)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

· ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek ten ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1. 95,00 pln na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

2. 124,00 pln na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

3. 135,00 pln na dziecko w ieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Prawo do zasiłku rodzinnego i jego dodatków przysługuje:

 • rodzicom, jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
 • osobie uczącej się (pełnoletniej, uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądowa prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionej w pkt. 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w pkt. 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • osoba ucząca się zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależne jest m.in. od kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 pln. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 pln.


DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:


ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny