Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

FUNDUSZ ALIMENTACYJNYFUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

WAŻNA INFORMACJA

Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego 2023/2024 rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. 

kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209,00 zł.

Zastosowanie ma również tzw.  mechanizm "złotówka za złotówkę". 

Informujemy, że od 01.08.2023 r. można składać wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 01.10.2023 r. i trwa do 30.09.2024 r.

Wnioski mieszkańców miasta miasta Bochni przyjmujemy w formie papierowej w siedzibie MOPS przy ul. Kolejowej 14 pokój nr 3 w godzinach od 7.30-15.30. Wnioski w formie elektronicznej można składać od 01.07.2023 r. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone do 31.08.2023 r. będą (po pozytywnej weryfikacji) wypłacone do końca października 2023 r. Wnioski wpływające we wrześniu – wypłata w listopadzie. Wnioski wpływające w październiku – wypłata do końca grudnia br.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego są dostępne na  stronie internetowej pod adresem  https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022 

Bardziej szczegółowe  informacje dotyczące prawa do wyżej wymienionych świadczeń dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.).
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1.     obywatelom polskim;

2.     cudzoziemcom:

·   jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

·     przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004 z późn. zm.),

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 209,00 zł miesięcznie.

Dodatkowo, przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę" . Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przysługiwać w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem powyższego mechanizmu wynosić będzie 100 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

· braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,      

· braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

· została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

· zawarła związek małżeński. 

Po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celu pracy zarobkowej, ukończenia przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, zaprzestania nauki przez osoby pełnoletnie oraz zmian w wysokości egzekwowanych przez komornika sądowego świadczeń alimentacyjnych jak i zmian w wysokości zasądzonych alimentów osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Niepowiadomienie ww. organu o zmianach, o których mowa wyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

Na podstawie art. 2 ust. 7 lit. d Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nienależnie pobranym świadczeniem alimentacyjnym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 kolejność zaspokajania należności z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
e) (uchylona)
f) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,
g) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu - po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ust. 4b; 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny