Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

DOFINANSOWANIE UTRZYMANIA OŚRODKA

 

 

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA UTRZYMANIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI W 2023

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 271 161,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń

- zakupy towarów i usług

- koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań

- koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych. 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2022 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 230 494,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2021 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 236 160 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2020 rok

Miasto Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, że w 2020 r. gminie Miasto Bochnia przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa, w kwocie 251.029,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

-dożywianie dzieci,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2019 rok

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 195 885,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasta Bochnia– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2018 rok

Zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gmina Miasta Bochnia corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20 oraz w art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2018 wysokość dotacji wynosi 180.245.00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100).Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2017 rok

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 142 190,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasta Bochnia – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8,
z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej - 2016 r.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Miasta Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 236 160 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny