Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności https://mopsbochnia.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.82 t.j. z dnia 2023.01.11 z późn.zm). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mopsbochnia.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu; niektóre dokumenty były załączane w postaci skanów przed wejściem w wżycie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Pradel.
 • E-mail: j.pradel@mopsbochnia.pl
 • Telefon: 14 615 39 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
 • Adres: ul. Kolejowa 14
  32-700 Bochnia
 • E-mail: mops@mopsbochnia.pl
 • Telefon: 14 615 39 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby MOPS w Bochni prowadzi jedno wejście do ul. Kolejowej. Do wejścia prowadzi pochyły chodnik, znajduje się przy nim barierka. Wejście jest wyraźnie oznaczone tablicą informacyjną. Drzwi zabezpieczone są samozamykaczem. Na parterze budynku znajduje się mały hol i pokój rozmów/pokój do obsługi osób, które ze względu na brak windy nie mogą dostać się na I piętro - do właściwej części urzędu. W holu na parterze znajduje się interkom, poprzez który osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wezwać pracownika. Schody prowadzące na I piętro nie są proste, wyposażone są w poręcze a pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego oznaczone są kontrastowo. W budynku brak windy/platformy/schodołazu. Pomieszczenia na parterze i I piętrze nie są oznaczone w alfabecie Braill'a. Toaleta Strona 3 znajduje się na I piętrze; brak toalety dla osób niepełnosprawnych (ON). Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla ON. W budynku na półpiętrze znajduje się tylko wizualna informacja nt rozkładu pomieszczeń

 

 

 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA  DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2025

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 Deklaracja dostępności mopsbochnia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopsbochnia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.
 • Niektóre dokumenty były załączane w postaci skanów przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 848).

Wyłączenia

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.
 • Niektóre dokumenty były załączane w postaci skanów przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 848).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Pradel.
 • E-mail: j.pradel@mopsbochnia.pl
 • Telefon: 14 615 39 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA

-  do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kolejowej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia prowadzi pochyły chodnik a następnie podjazd, wzdłuż którego znajduje się barierka.

- na parterze przy wejściu znajduje się interkom, poprzez który interesanci mogą wezwać pracowników

- w budynku brak windy. Osoby z dysfunkcją ruchu uniemożliwiającą pokonanie schodów obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze budynku; na parterze brak toalety

- schody w budynku oznaczone są kontrastową taśmą

- budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

- przed budynkiem znajduje ogólnodostępny parking, brak miejsc dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia:

- brak tłumacza języka migowego

- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i toalety dla niepełnosprawnych 


 


 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny