Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Program "Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" 

Dotacja na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny

Dotacja na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny

 

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Bochnia środki w kwocie 6.000 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia trzem asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni. Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Udział środków własnych wynosi 1.500 zł, całkowita wartość zadania   7.500 zł.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej
w wysokości 51.986,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki w wysokości 59.422,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100). Dotacja przeznaczona jest na  dofinansowanie zadania własnego beneficjenta – Gmina Miasta Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Wojewoda przyznał Gminie Miasta Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni środki finansowe w wysokości: 66.100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program "Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016"

Miasto Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni uprzejmie informuje, że
w 2016 r. Gminie Miasto Bochnia przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa
(w formie dotacji celowej), w kwocie 293.360,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938, z późn. zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:


1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny