Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Program "Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" 

Dofinansowanie zadania własnego związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny.

W ramach Umowy nr 8/AR/FP/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim,
w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Pan Jacek Kowalczyk, a Miastem Bochnia
w imieniu którego, działa Burmistrz Miasta Pan Stefan Kolawiński została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta związanego z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny, zwanym dalej „zadaniem”, dla asystentów rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie, określonym w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia,
o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodziny.  

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu
w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa – zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach zadania – środki finansowane
z Funduszu Pracy : 9.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 11.250,00 złDotacja na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny

Dotacja na jednorazowe dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny

 

Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Bochnia środki w kwocie 6.000 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia trzem asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni. Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Udział środków własnych wynosi 1.500 zł, całkowita wartość zadania   7.500 zł.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej
w wysokości 51.986,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki w wysokości 59.422,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100). Dotacja przeznaczona jest na  dofinansowanie zadania własnego beneficjenta – Gmina Miasta Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Wojewoda przyznał Gminie Miasta Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni środki finansowe w wysokości: 66.100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program "Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016"

Miasto Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni uprzejmie informuje, że
w 2016 r. Gminie Miasto Bochnia przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa
(w formie dotacji celowej), w kwocie 293.360,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938, z późn. zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:


1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny