Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Program "Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" 

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej
w wysokości 51.986,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki w wysokości 59.422,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100). Dotacja przeznaczona jest na  dofinansowanie zadania własnego beneficjenta – Gmina Miasta Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Wojewoda przyznał Gminie Miasta Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni środki finansowe w wysokości: 66.100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Celem dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.Program "Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016"

Miasto Bochnia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni uprzejmie informuje, że
w 2016 r. Gminie Miasto Bochnia przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa
(w formie dotacji celowej), w kwocie 293.360,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938, z późn. zm.) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w szczególności:


1)dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidywał wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny