Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

ASYSTEN OSBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
DOFINANSOWANIE: 831.940,46 

 

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 202dla 50 osób

Całkowita wartość zadania: 831.940,46 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Więcej wiadomości pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024         Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2024 usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy zaproponować Państwu  tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Jego beneficjentami mogą być: 

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami np. wydane przez ZUS lub KRUS. 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny

uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi

razem z uczestnikiem.

 W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika Programu (osobę z niepełnosprawnością) lub jego opiekuna prawnego. 

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina. W tym przypadku kandydat na asystenta musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 - posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby

starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,

siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Gmina będzie mogła wskazać kandydata na asystenta o ile pozyska pracownika z odpowiednim przygotowaniem.

W odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej na rzecz dzieci z

niepełnosprawnościami (niezależnie od tego czy wskazał ją uczestnik programu czy gmina), wymagane jest:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego

dziecka z niepełnosprawnością.

Kartę zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami, w tym kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, do dnia 05.03.2024 r.
(prosimy o dokładne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie każdego punktu zawartego w karcie zgłoszenia i w pozostałych dokumentach)

Kartę zgłoszenia i niezbędne dokumenty można otrzymać w siedzibie MOPS ul. Kolejowa 14 lub pobrać poniżej. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możemy je również przesłać na wskazany adres. 

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników mogących skorzystać ze wsparci asystenta (maks. 50 osób) do Programu zostaną przyjęte osoby z niepełnosprawnościami według następującej kolejności:

1. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch jej przyczyn (tzw. niepełnosprawność sprzężona)

2. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

3. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

4. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch jej przyczyn (tzw. niepełnosprawność sprzężona)

5. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób posiadających orzeczenie o tym sam stopniu niepełnosprawności, w pierwszej kolejności do Programu przyjęte zostaną osoby samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, a następnie decydowała będzie kolejność wpływu karty zgłoszenia.

Osoby, które nie zostaną objęte wsparciem asystenta w pierwszym etapie rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku powstania możliwości objęcia wsparciem osoby z listy rezerwowej usługa zostanie skierowana do osoby wybranej zgodnie z ww. zasadami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, wystarczy kliknąć w ten link: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Treść Programu dostępna jest również w siedzibie MOPS.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10)

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni.

 

KARTA ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA I KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA  PONIŻEJ:

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

KLAUZULA RODO (GMINA)

KLAUZULA RODO (MINISTERSTWO)

 

 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
DOFINANSOWANIE: 638.302,04 ZŁ

 

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Całkowita wartość zadania: 638.302,04 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Więcej wiadomości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

  

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2023 usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Jego beneficjentami mogą być: 
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami. 
 
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury;
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 
 
W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że spełnienia przynajmniej jedn z ww. warunków. 
Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina (o ile uda się pozyskać pracownika z odpowiednim przygotowaniem).
 
Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami.  
 
Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPS na ul. Kolejowej 14 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach może ją również przesłać na wskazany adres. 
  
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA I KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA :
 


TREŚCI ARCHIWALNEAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej

– zapraszamy do skorzystania z pomocy

Zachęcamy osoby niepełnosprawne mieszkające w Bochni do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów pomocy.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmujących w szczególności:

wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej
i w czynnościach pielęgnacyjnych;
wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Z pomocy skorzystać mogą:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
albo osoby z orzeczeniami równoważnymi  do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573), które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących podobne wsparcie.


Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która: 

posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;
Przy czym przez członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zgłoszenie osób chcących skorzystać z programu przyjmowane będą na podstawie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do zgłoszenia należy koniecznie dołączyć:

oświadczenie o wskazaniu asystenta
oświadczenie o korzystaniu z analogicznych usług
oświadczenie o akceptacji asystenta dla dziecka
klauzula RODO – gmina
klauzula RODO – ministerstwo

i dodatkowo, w razie gdy występują odpowiednie okoliczności, kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby niepełnosprawnej, mającej skorzystać ze wsparcia asystenta.  

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności od osoby mającej pełnić rolę asystenta  wymagane będzie:

zaświadczenie o niekaralności,
pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni ul. Kolejowa 14.  Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 14 615 39 10.  Pełna treść Programu dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Ośrodka, pobrać TUTAJ lub w złącznikach poniżej.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
DOFINANSOWANIE: 425 136,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

-wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc

-czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych,

-wykonywaniu codziennych czynności

-załatwianiu spraw urzędowych

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

-poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

-ograniczanie skutków niepełnosprawności,

-stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

Więcej wiadomości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

- zainteresowanych prosimy o kontakt

Podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego na uruchomienie w Bochni w 2022 r. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta to np. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wspólne wyjściu z domu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, ułatwienie korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzenia dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej itp.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

o stopniu znacznym lub
o stopniu umiarkowanym, lub
inne traktowane na równi z wymienionymi w lit. a i b.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni w terminie do 20 października br (środa) do godziny 11.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  i jednocześnie Państwa zgłoszenia ułatwią nam oszacowanie potrzeb i przygotowanie wniosku o dotację.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny