Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

RUSZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PRAGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 05.03.2024

 RUSZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PRAGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2024 usług opieki wytchnieniowej został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy zaproponować Państwu  tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących

bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. 

Usługi opieki wytchnieniowej  mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:


1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej ,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun
medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta

lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie
zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, 

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.
Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej świadczonej dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia
16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej wymagane 
są także:


1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze
strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.Kartę zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami, w tym kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, 

do dnia 13.03.2024 r.
(prosimy o dokładne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie każdego punktu zawartego w karcie zgłoszenia i w pozostałych dokumentach)

Kartę zgłoszenia i niezbędne dokumenty można otrzymać w siedzibie MOPS ul. Kolejowa 14 lub pobrać poniżej.

 W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możemy je również przesłać na wskazany adres. 

Informujemy, że liczba miejsc w Programie jest ograniczona.KARTA ZGŁOSZENIA I  KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA  PONIŻEJ (prosimy o podpisanie osobnych klauzul RODO-GMINA zarówno przez opiekuna jaki osobę z niepełnosprawnością. W przypadku osób z niepelnosprawnością, które nie mogą złożyć własnoręcznego podpisu, klauzulę składa w jego imieiu opiekun prawny/ kurator/przedstawiciel ustawowy, podobnie w  przypadku osób z niepelnosprawnością przed ukończeniem 16 roku życia).Szczegółowe informacje dot. Programu znajdzecie Państwo tutaj: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

PROGRAMZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 102

W poprzednim tygodniu: 246

W tym miesiącu: 388

W poprzednim miesiącu: 944

Wszystkich: 141204