Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

RUSZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PRAGRAMU „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 26.02.2024


„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2024 usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy zaproponować Państwu  tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Jego beneficjentami mogą być: 

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami np. wydane przez ZUS lub KRUS. 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny

uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi

razem z uczestnikiem.

 W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika Programu (osobę z niepełnosprawnością) lub jego opiekuna prawnego. 

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina. W tym przypadku kandydat na asystenta musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 - posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby

starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,

siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Gmina będzie mogła wskazać kandydata na asystenta o ile pozyska pracownika z odpowiednim przygotowaniem.

W odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej na rzecz dzieci z

niepełnosprawnościami (niezależnie od tego czy wskazał ją uczestnik programu czy gmina), wymagane jest:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego

dziecka z niepełnosprawnością.

Kartę zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami, w tym kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, do dnia 05.03.2024 r.
(prosimy o dokładne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie każdego punktu zawartego w karcie zgłoszenia i w pozostałych dokumentach)

Kartę zgłoszenia i niezbędne dokumenty można otrzymać w siedzibie MOPS ul. Kolejowa 14 lub pobrać poniżej. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możemy je również przesłać na wskazany adres. 

Informujemy, że z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników mogących skorzystać ze wsparci asystenta (maks. 50 osób) do Programu zostaną przyjęte osoby z niepełnosprawnościami według następującej kolejności:

1. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch jej przyczyn (tzw. niepełnosprawność sprzężona)

2. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

3. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

4. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch jej przyczyn (tzw. niepełnosprawność sprzężona)

5. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób posiadających orzeczenie o tym sam stopniu niepełnosprawności, w pierwszej kolejności do Programu przyjęte zostaną osoby samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich, a następnie decydowała będzie kolejność wpływu karty zgłoszenia.

Osoby, które nie zostaną objęte wsparciem asystenta w pierwszym etapie rekrutacji zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku powstania możliwości objęcia wsparciem osoby z listy rezerwowej usługa zostanie skierowana do osoby wybranej zgodnie z ww. zasadami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, wystarczy kliknąć w ten link: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Treść Programu dostępna jest również w siedzibie MOPS.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10)

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni.

 

KARTA ZGŁOSZENIA, OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA I KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA  PONIŻEJ. 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 102

W poprzednim tygodniu: 246

W tym miesiącu: 388

W poprzednim miesiącu: 944

Wszystkich: 141204