Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Program "Opieka wytchnieniowa"

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE: 133.131,11 ZŁ

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wartość dotacji to kwota 133.131,11 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 


Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

Informujemy, że wniosek Gminy Miasta Bochnia o środki na realizację w roku 2023 usług opieki wytchnieniowej został zaakceptowany i w roku bieżącym, podobnie jak w ostatnich latach, możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z

państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie osób sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane z nim na równi.  

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się m.in. potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (do pobrania tutaj). Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Umożliwiamy osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków.

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie MOPS wraz z wymaganymi załącznikami.

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPS na ul. Kolejowej 14 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ją również przesłać na wskazany adres.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wtytchnieniowa” - edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: Program "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO DO POBRANIA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022
DOFINANSOWANIE: 131 580,00 ZŁ

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wartość dotacji to kwota 131.580,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Szczegółowe informacje na temat Programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni informuje o pozyskaniu przez Gminę Bochnia środków finansowych w kwocie 131 580,00  na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Bochnia w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 131 580,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, co ma umożliwić opiekunowi osoby niepełnosprawnej odpoczynek, możliwość załatwienia spraw itp.

Program jest realizowany przez świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegóły Programu pod adresem: Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

-  osoby chcące skorzystać prosimy o kontakt

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną – dorosłą lub dzieckiem. Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Przygotowujemy się do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego koniecznych do realizacji zadania w 2022 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy wsparcia prosimy  o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie, dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Zapraszamy do kontaktu. Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 r.

 

Informujemy, że Gmina Miasta Bochnia otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Wartość dotacji to kwota 93 440,00 zł. (zmiana[i])

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach programu wsparcie zostanie zaproponowane 13 rodzinom, które złożyły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni  Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej MOPS w Bochni www.mopsbochnia.pl oraz zapoznanie się ze szczegółami Programu pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607014893.pdf

 


[i] W związku ze zmianą potrzeb w zakresie realizacji programu, na wniosek gminy, w dniu 23.09.2021 podpisano aneks do umowy jw., wg którego wysokość dotacji wynosi 81.200 zł, koszty obsługi 1.624 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny