Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

– zapraszamy do skorzystania z pomocy

Zachęcamy osoby niepełnosprawne mieszkające w Bochni do skorzystania z pomocy oferowanej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów pomocy.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmujących w szczególności:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej
  i w czynnościach pielęgnacyjnych;
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Z pomocy skorzystać mogą:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • albo osoby z orzeczeniami równoważnymi  do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573), które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących podobne wsparcie.


Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która: 

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej;
  Przy czym przez członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zgłoszenie osób chcących skorzystać z programu przyjmowane będą na podstawie Karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do zgłoszenia należy koniecznie dołączyć:

i dodatkowo, w razie gdy występują odpowiednie okoliczności, kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby niepełnosprawnej, mającej skorzystać ze wsparcia asystenta.  

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności od osoby mającej pełnić rolę asystenta  wymagane będzie:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni ul. Kolejowa 14.  Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 14 615 39 10.  Pełna treść Programu dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Ośrodka, pobrać TUTAJ lub w złącznikach poniżej.

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022
DOFINANSOWANIE: 425 136,00 ZŁ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

-wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc

-czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych,

-wykonywaniu codziennych czynności

-załatwianiu spraw urzędowych

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

-poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

-ograniczanie skutków niepełnosprawności,

-stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

-przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie takiej usługi skutkować będzie zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a co za tym idzie poprawy ich funkcjonowania w środowisku.

Więcej wiadomości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

- zainteresowanych prosimy o kontaktPodjęliśmy działania zmierzające do pozyskania środków z Funduszu Solidarnościowego na uruchomienie w Bochni w 2022 r. usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta to np. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wspólne wyjściu z domu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, ułatwienie korzystania z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzenia dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej itp.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3. inne traktowane na równi z wymienionymi w lit. a i b.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (14 615 39 10) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni w terminie do 20 października br (środa) do godziny 11.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  i jednocześnie Państwa zgłoszenia ułatwią nam oszacowanie potrzeb i przygotowanie wniosku o dotację.

 

Zapraszamy do kontaktu. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny